Adatvédelmi irányelvek

1. Az irányelvek ismertetése röviden

A Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár (“KEK”) a személyes adatainak kezelője az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban GDPR) értelmében.

Ezek az irányelvek előírják, hogy a KEK szolgáltatásainak vagy honlapjának – www.bcucluj.ro, a továbbiakban Honlap – használata közben milyen személyes adatokat gyűjthet be, milyen okokból, és hogyan kezeli ezeket.

2. Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk be Öntől?

A könnyebb felhasználhatóság érdekében a Honlapunk több űrlapot is rendelkezésre bocsát. Ezekben, többek között, személyes adatokat is kérünk, amelyekre azért van szükségünk, hogy az Ön üzenetére/kérelmére válaszolhassunk. Ezek az adatok a következők:

Kapcsolattartási űrlap:

 • Név
 • Email-cím

Könyvtárközi kölcsönzés

 • Név
 • Email-cím
 • Foglalkozás
 • Intézmény
 • Helység

Kölcsönzés:

 • kiszállítási cím
 • név
 • a könyvtári belépő vonalkódja (ha Ön rendelkezik ilyennel)
 • foglalkozás
 • telefonszám
 • email

Beszerzési javaslat:

 • név
 • email
 • foglalkozás
 • intézmény

Online könyv- és periodika kölcsönzés

 • név
 • a könyvtári belépő vonalkódja (ha Ön rendelkezik ilyennel)

A Honlap használata közben néhány adatot automatikusan rögzítünk. Ezek az adatok névtelenek és nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a következők:

 • az Ön IP-címe vagy az Ön által használt proxy server IP címe (amennyiben ilyet használ)
 • a felkeresett domain-név (pl. bcucluj.ro)
 • az Internet-szolgáltató neve (csupán egyes esetekben, az általa megadott beállítások szerint)
 • a Honlap látogatásának ideje (dátum és óra)
 • a Honlapon való tartózkodásának időtartama
 • a Honlapunkon meglátogatott oldalak
 • a honlap neve, ahonnan klikkelve a mi Honlapunkra jutott (ha nem közvetlenül lépett be)
 • az Honlap felkeresésére használt eszköz operációs rendszere, a böngészője, és képernyőjének a felbontása

Ezeknek a statisztikai adatoknak a gyűjtésére a Google Analytics programot használjuk, amely sütiket (cookies) használ erre a műveletre. A cookie-felhasználási irányelveinket itt találják.

3. Hogyan használjuk ezeket az adatokat és milyen jogi alapunk van ezek gyűjtésére?

Az Ön személyes adatai a következő esetekben kerülhetnek felhasználásra a KEK vagy Felhatalmazottai törvényes érdekéből a GDPR 6 (1) (f) cikkelye alapján:

 • az Önnel való kommunikáció, amikor Ön a kapcsolattartási űrlap segítségével fordul hozzánk
 • az Ön által leadott rendelések feldolgozása
 • a Honlapon történő tevékenységek monitorizálása, pl. a csalás vagy visszaélés elkerülése érdekében
 • a jobb felhasználói élmény érdekében
 • a Honlap forgalomelemzése érdekében

4. Kivel osszuk meg az Ön személyes adatait? A Harmadik fél kategóriái

A KEK az Ön személyes adatait a következő Felhatalmazottakkal ossza meg:

 • IT szolgáltató cégek
 • Ön által rendelt termékeket szállító futárcégek
 • a törvényes előírások betartásáért felelő államhatóságok
 • harmadik félnek, ha törvénytelen tevékenységgel kapcsolatban felmerült gyanú vagy annak kivizsgálása esetén szükséges
 • harmadik félnek, ha a jogaink védelme vagy pénzügyi és hírnevünkkel kapcsolatos kockázatok elkerülése érdekében szükséges
 • harmadik félnek, ha a törvény megengedi vagy előírja.

Az adatok megosztása konkrét helyzetek függvényében történik, az adatfeldolgozás céljára korlátozva, a GDPR előírásainak betartásával, a Harmadik féllel kötött szerződés révén. A Harmadik fél szintén betartja a GDPR előírásait, az Adatkezelőhöz hasonlóan (beleértve az adatok törlését vagy visszaszolgáltatását is).

Megjegyzendő: A Harmadik félhez fordulást az üzleti érdekek igazolják, legtöbbször speciális, professzionális szolgáltatásokat veszünk igénybe, amelyek képesek a szükséges nagyságrendű információt feldolgozni és azt a technológiát biztosítani, amellyel az Adatkezelő a feladatait elláthatja. Az adatokat nem osszuk meg egyszerre minden Harmadik féllel.

5. Az Ön jogai

A GDPR több jogot biztosít azon természetes személyeknek, akiknek a személyes adatai feldolgozásra kerülnek. Alább röviden ismertetjük ezen jogokat:

 • tájékoztatáshoz való jog Önnek az a joga, hogy tudja, milyen adatokat gyűjtünk Önről és mire használjuk ezeket
 • hozzáférési jog Önnek az a joga, hogy visszaigazolást kapjon részünkről arról, hogy adatait feldolgozzuk-e vagy sem, illetve ha adatait feldolgozzuk, hozzáférhetővé tesszük ezen adatokat és a feldolgozás módját
 • adathordozhatósághoz való jog Önnek az a joga, hogy személyes adataihoz hozzáférhet strukturált formában, amely automatikusan leolvasható és közvetlenül megosztható más adatkezelővel
 • tiltkozáshoz való jog Önnek az a joga, hogy tiltakozhat a személyes adatainak a feldolgozása ellen, ha erre valamilyen közhatalmi érdek vagy az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor
 • helyesbítéshez való jog Önnek az a joga, hogy a pontatlan személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék
 • törléshez/elfeledtetéshez való jog Önnek az a joga, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröltethesse az Ön összegyűjtött adatait a következő esetekben: nem szükségesek már arra  a célra, amiért begyűjtötték őket, visszavonta a beleegyezését és nincs más jogi alapja a feldolgozásnak, tiltakozik a feldolgozás ellen, az adatokat jogtalanul gyűjtötték be, az adatokat egy jogszabály betartása miatt kell törölni, a gyűjtés az információs társadalom szolgáltatásainak felajánlásával történt
 • az adatkezelés korlátozásához való jog abban az esetben lép életbe, ha Ön vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra amíg az adatok ellenőrzése megtörténik, ha az adatkezelés jogtalan de Ön nem kívánja az adatok törlését, csupán korlátozását, ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

Az űrlapok révén gyűjtött adatokat NEM tároljuk a honlapunkon. Ezek emailben kerülnek közvetlenül azon személyekhez, akik az Ön üzenetére/kérelmére válaszolnak.

Az Ön eszközéről gyűjtött statisztikai adatokat 14 hónapig őrizzük meg.

7. Hogyan vigyázunk az Ön adatainak biztonságára?

Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért vállaljuk, hogy minden technikai és szervezési intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak a védelmét biztosítsuk a megsemmisítés, módosítás, felfedés és jogtalan hozzáférés ellen. Az Ön böngészője és a szerver közötti kapcsolat biztonságos, SSL felhasználásával történik.

8. Adatvédelmi kapcsolat és ügyintézés

Minden Önt illető jogát érvényesítheti egy írott, dátummal és aláírással ellátott kérvényben, amelyet a következő módokon juttathat el hozzánk:

 • postán, a Str. Clinicilor, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România címre
 • email-ben, a secretariat@bcucluj.ro címre

Emellett, 2018 május 25.-vel kezdődően, ha úgy gondolja, hogy megsértettük Önnek valamely adatkezelést illető jogát, fordulhat közvetlenül a Személyes Adatok Feldolgozását Ellenőrző Országos Hatósághoz (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).