Curs de calificare - Bibliotecar (studii medii)

Perioada de înscriere pentru noua serie a cursului de calificare : 20 aprilie – 10 mai 2021!

Biblioteca Centrală Universitară (B.C.U.) “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, furnizor autorizat ANC prin Autorizaţia nr. 002346/ 17.09.2019,  organizează Curs de calificare pentru ocupaţia bibliotecar (studii medii) - cod NC 4141.3.1, cod COR 441101, nr. RNFFPA 12/1868/17.09.2019.

Certificatele de absolvire sunt atestate de Autoritatea Naţională pentru  Calificări (ANC) şi recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale precum şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Certificatul este însoţit de un supliment descriptiv în care sunt precizate competenţele din Standardul Ocupaţional pentru bibliotecar  studii medii şi  nivelul de calificare – 4.

Condiţii de înscriere:

La acest curs se pot înscrie persoanele care au (minimum) studii medii.

Durata estimativă a cursului este de 27 săptămâni şi conţine 1080 de ore (360 ore teorie, 720 ore practică), în perioada 15 mai – 15 noiembrie 2021.

Costul cursului va fi  de 900 lei  plătibil în două rate (prima rată – 450 lei, la înscriere).

Dosarul pentru  înscriere va cuprinde:

 şi copii după următoarele acte:

  • buletinul sau cartea de identitate;
  • diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • dovada achitării primei rate din taxa de înscriere.

Toate actele necesare înscrierii se vor trimite online, scanate în pdf, pe adresa coordonatorului de program (adresele menţionate în ultimul paragraf).

Ratele vor fi achitate în contul deschis la Trezoreria Mun. Cluj-Napoca, cod fiscal 5105695, Cod IBAN  RO43TREZ21620E331700XXXX, cu menţiunea  “Rata I /II sau integral – taxa înscriere curs BSM 7”. Dacă plata se efectuează de altă persoană decât titularul, se va menţiona numele cursantului pentru care se achită taxa.

Lectorii cursului sunt specialişti din B.C.U.Cluj-Napoca, cu o vastă experienţă în domeniul biblioteconomic/ştiinţelor informãrii şi documentãrii, precum  şi formatori atestaţi de cãtre ANC.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea cursurilor se pot obţine de la coordonatorul programului de formare – dr. Adriana Szekely, tel. 0745357080, între orele 9,00-14,00 sau e-mail: adriana.szekely@bcucluj.ro sau adrianaszekely@gmail.com

Vă mulţumim că ne-aţi ales  dintre furnizorii de formare profesională din domeniu!