ROMÂNII DE LA SUD DE DUNĂRE

Anca, George. Elemente de antropologie românească între istorie și supraviețuire (Eléments d'anthropologie roumaines entre histoire et survivance). In: PVB, 1997, 3, p.67-71.

Anca, George. Spirit și cultură aromânească în context indo-european (Esprit et culture aroumaine en contexte indo-européen). In: PVB, 1996, 2, p.35-43.

*** Aromânii. Istorie. Limbă. Destin (Les Aroumains. Histoire. Langue. Destin). Coord.: Djuvara, Neagu. București, Fundația Culturală Română, 1996, 200 p.

Bagav, Andrei. Frundzi din istoria-a armânilor (Pages de l'histoire des Aroumains). In: RLSA, 1994, 1, nr. 1, p.50-72 ; nr. 2, p. 37-55.

Bardu, Nistor. Primii scriitori aromâni (Les premiers écrivains aroumains). In: Tomis, 1997, 2, nr. 3, p.12 ; nr. 4, p. 12.

Bădescu, Ilie. Poporul aromânesc între catastrofă și genocid (Le peuple aroumain entre catastrophe et génocide). In: PVB, 1995, 1, p.7-19.

Bădescu, Ilie. Rolul burgheziei aromânești în Balcani și în Europa Centrală (Le rôle de la bourgeoisie aroumaine en Balkans et dans l'Europe Centrale). In: PVB, 1996, 2, p.45-54.

Bârsoan, Adrian. Câteva aspecte din istoria macedo-românilor în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX.-lea (Quelques aspects de l'histoire des Macédo-roumains). In: BCȘS, 1995, 1, p.165-168.

Beca, Gheorghe. Necesitatea unei mișcări naționale la aromâni (La nécessité d'un mouvement national chez les Aroumains). In: PVB, 1995, 1, p.27-30.

Belkis, Dominique. Comment peut-on etre Mégléno-roumain? La construction historique d'une identité ethnique. In: Martor, 1996, 1, p.146-160.

Berciu-Drăghicescu, Adina. Acțiuni cultural-religioase ale românilor din Peninsula Balcanică în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - primele decenii din secolul al XX-lea (Documente de arhivă) (Actions culturelles et religieuces des Roumains de la Péninsule Balkanique). In: AUB llr., 1996, 45, p.27-48.

Berciu-Drăghicescu, Adina. Inedit: Imnul aromânilor din Imperiul otoman dedicat sultanului Abdul Hmid al II-lea (Inédit: L'hymne des Aroumains de l'Empire Ottoman dédié au sultan Abdul Hamid II). In: CSS, 1995, 5, p.22-32.

Berinde, Aurel. Macedoarmânii. In: Clio, 1993, 2, nr. 7-8, p.7 ; nr. 9-12, p. 23-25; 1994, 3, p. 24-26; RLSA, 1995, nr. 1, p. 10-45.

Bozgan, Evantia. Studenții aromâni la Facultatea de Drept din București (sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX) (Etudiants aroumains a la Faculté de Droit de Bucarest). In: RI, 1997, 8, nr. 11-12, p.751-762.

Bujduveanu, Tănase. Romanitatea balcanică și civilizația aromânilor (La roumanité balkanique et la civilisation des Aroumains (macédo-roumains). București, Ed. Cartea Aromână, 1997, 218 p.

*** Caleidoscop aromân vol. I-II (Kaléidoscope aroumain). Ediție îngrijită și cuvânt înainte de: Cândroveanu, Hristu. București, Ed. Fundației Culturale Aromâne Dimândarea Părintească, 1998, 384 p ; 428 p.

Caragiu-Marioțeanu, Matilda. Identitate și identificare în problema aromânilor (Identité et identification dans le probleme des Aroumains). In: PVB, 1998, 4, p.15-30 ; RL, 1998, 31, 51-52, p. 21-23.

Cardula, Ioan. Aromânii, urmașii tracilor (Les Aroumains, les descendants des thraces macédoniens). In: PVB, 1997, 3, p.57-65.

Cândroveanu, Hristu. Aromânii ieri și azi (Les Aroumains hier et aujourd'hui). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1995, 206 p.

Ceară, Ilie. Gopeș, un sat istoric aromân (Gopeș, un village historique aroumain). In: PVB, 1998, 4, p.155-158.

Cebzan, Panta. Documente și mărturisiri despre școala primară din Marghita [Jugoslavia] de la începuturile ei până în 1940 (Documents et témoignages sur l'école primaire de Marghita [Yougoslavie]). In: Clio, 1993, 2, nr. 5-6, p.13 ; 1994, 3, nr. 2-4, p. 37.

*Ciupală, Alin. Începuturile școlii românești în Macedonia, Epir și Thesalia (1864-1877) (Le debut de l'école roumaine en Macedoine, Epir et Thessalia). In: Erasmus, 1996, nr. 6, p.28-38.

Cosmescu, C. I. Biografia-a ănvitsătorlui Dimitri Gou Ianci Cosmescu (La biographie du l'instituteur Dimitri Gou Ianci Cosmescu). In: RLSA, 1994, 1, nr. 1, p.108-151.

Cristofor, Ion. Aromânii la Strasbourg (Les Aroumains a Stransbourg). In: Tribuna, 1997, 9, nr. 33-34, p.1.

Cristofor, Ion. Problema aromânilor (Le probleme aroumain). In: Tribuna, 1994, 6, nr. 42, p.1-2.

Cristofor, Ion. Un popor, o cauză, un om [Aromânii] (Un peuple, une cause, un homme [Les Aroumains]). In: Tribuna, 1996, 8, nr. 39, p.1-2.

Cușa, Nicolae. Aromânii (macedonenii) în România (Les Aroumains (macédo-roumains) en Roumanie). Constanța, Ed. Muntenia, 1996, 376 p.

Cușa, Nicolae. Considerații cu privire la fârșeroții din Edesa-Macedonia (Considerations a l'égard des Aroumains d'Edesa-Macédoine). In: PVB, 1996, 2, p.107-117.

Cuvata, Dina. Gânduri de ziua națională a aromânilor (Pensées pour le jour national des Aroumains). In: PVB, 1997, 3, p.89-93.

Cuvata, Dina. Liceul din Bitolia, un focar al culturii aromânilor (Le lycée de Bitolia, foyer de la culture des Aroumains). In: Limes, 1998, 1, nr. 4, p.144-146.

Cuvata, Dina. Teatrul la armânjlji (Le théâtre chez les Aroumains). In: PVB, 1998, 4, p.191-199.

Dimitrijeviè-Rufu, Dejan. Naissances des enfants en mauvais présages; croyances et réponses sociales. In: RESEE, 1996, 34, nr. 1-2, p.71-78.

Djuvara, Neagu. Istorie și civilizație aromânească. Prezentarea unei antologii (Histoire et civilisation aroumaine. La présentation d'une anthologie). In: PVB, 1996, 2, p.31-34.

Duliu-Bajdechi, Steliana. Puncte de vedere ale opiniei publice din România asupra "chestiunii aromâne" (Points de vue de l'opinion publique de Roumanie sur "la question aroumaine"). In: AD, 1997, 3, nr. 1, p.102-108.

Filitti Penelea, Georgeta. Școlile aromânești în timpul celui de-al doilea război mondial (Les école aroumaines pendant la derniere guerre mondiale). In: PVB, 1996, 2, p.73-88.

Fizeșian, Victor. Răscoala românilor timoceni vidinieni (9 mai 1876) (La révolte des Roumains de Vidin). In: Clio, 1994, 3, nr. 2-4, p.35-36.

Frățiman, Livia. Mărturii ale vieții culturale aromâne în secolul XVIII (Témoignages de la vie culturelle aroumaine). In: PVB, 1996, 2, p.55-58.

Ghibu, Octavian O. Din istoria românilor timoceni: Anastasie Popovici văzut de Onisifor Ghibu (De l'histoire des Roumains de Timoc: Anastasie Popovici vu par Onisifor Ghibu). In: RIM, 1994, nr. 3, p.33-37 ; nr. 5, p. 22-27.

Ghitsea, George. Din trecutul armânilor (Fapte de arme și figuri de armatori) (Du passé des Aroumains (faits d'armes et figures "d'armatolis"). In: RLSA, 1995, 2, nr. 2, p.6-45.

Gîlă-Marinescu, Cristina. Problema românilor de peste hotare (aromânii) în paginile revistei constănțene "Ovidiu" (1898-1920) (Le probleme des Roumains d'au déla des frontieres (les Aroumains) dans les pages de la revue de Constanța "Ovidiu"). In: CTC, 1997, 8, nr. 4-6, p.8.

Goga, Silviu. Aromânii - o minoritate uitată? (Les Aroumains - une minorité oubliée). In: Tribuna, 1995, 7, nr. 44-45, p.6.

Grigorescu, Octavian. Românii în vatra istorică a Daciei traiane (Les Roumains dans le foyer historique de la Dacie trajane). In: ASTRA, 1995, 1, nr. 2-3, p.122-124.

Hristodol, George. Aromânii în publicistica transilvană [1874-1996] (Les Aroumains dans le journalisme transylvain). In: PVB, 1997, 3, p.47-55.

Hristodol, Gh. George Bariț și macedoromânii la 1874 (George Bariț et les Macédo-roumains a 1874). In: Tribuna, 1997, 9, nr. 33-34, p.7.

Ion Di La Vidin. Dacra Tribalia. Istoria românilor din dreapta Dunării (L'histoire des Roumaine de la rive droite du Danube). București, Ed. Danubius, 1997, 208 p.

Ionescu, Gheorghe. Aromânii, o ramură glorioasă a trunchiului românesc (Les Aroumains, une branche glorieuse du tronc roumain). In: RIM, 1995, nr. 1, p.16-20.

Ionescu, Gheorghe. Lupta de emancipare a aromânilor atestată în istoriografia română și străină (La lutte d'émancipation des Aroumains attestée dans l'historiographie roumaine et etrangere). In: RI, 1997, 8, nr. 11-12, p.745-749.

Ionescu, Maria. Aspecte privind situația culturală a aromânilor din Jugoslavia în perioada interbelică (Aspects concernant la situation culturelle des Aroumains de Yougoslavie de l'entre-deux-guerres). In: Clio, 1994, 3, nr. 2-4, p.21-22.

Iordan, Constantin. Politici naționale și minorități etnice: repere privind statutul românilor din Balcani în perioada interbelică (Politiques nationales et minorités ethniques: repere concernant le statut des roumains de Balkans pendant l'entre-deux-guerres). In: MN, 1997, 9, p.281-289.

Kovaèec, August. L'istroromeno. In: Annuario, 1999, p.123-142.

*Lascu, Stoica. Românii balcanici în percepția societății din principate - în prima jumătate a sec. al XIX-lea (Les Roumains balkaniques dans la perception de la société des principautés). In: Etnie. Națiune. Confesiune. Oradea, 1996, p.58-66.

Lifa, Gheorghe Gh. Contribuții la monografia corului din Uzdin [Voievodina, Serbia] (Contributions a la monographie du choeur d'Uzdine (Voivodine, Serbie)). Uzdin, Românești, Ed. Tibiscus, Mănăstirea "Izvorul Miron", 1994, .

Mihadaș, Teohar. Aromânii și rolul lor în Balcani (Les Aroumains et leur rôle dans les Balkans). In: PVB, 1995, 1, p.21-25.

Mihadaș, Teohar. In memoriam [aromânii]. In: Tribuna, 1996, 8, nr. 39, p.2.

Mihadaș, Teohar; Simiti, Ioan; Hristodol, Gh. Soarta românilor transdanubieni (Le destin des Roumains transdanubiens). In: Tribuna, 1996, 8, nr. 39, p.5.

Mocanu, Nicolae. Ricerche sull istroromeno a gli istrormeni. Sguardo retrospettivo e prospettive. In: Annuario, 1999, p.143-150.

Nestorescu, Virgil. Românii timoceni din Bulgaria: grai, folclor, etnografie (Les Roumains de la vallée de Timoc de Bulgarie: langue, folklore, ethnographie). București, Ed. Fundației Culturale Române, 1996, 210 p.

*** Oameni de seamă ai Uzdinului (Hommes illustres d'Uzdin). Tmișoara, Ed. Augusta, 1998, 62 p.

Papahagi, Valeriu. Muscopuli. Metropolă comercială și culturală a Românilor din Peninsula Balcanică în secolul al XVIII-lea (Muscopuli. Metropole commerciale et culturelle des Roumains de la Peninsule Balkanique). In: RLSA, 1996, 3, nr. 1, p.5-18.

Papahagi, Valeriu. Relația dintre aromâni și daco-români în trecut (La relation entre les Aroumains et les Daco-roumains autrefois)Text îngrijit de: Papahagi, Marian. In: Tribuna, 1996, 8, nr. 39, p.10-11 ; nr. 40-41, p. 19-11; nr. 42, p. 12.

Papahagi, Valeriu. Teodor Anastasie Cavalioti și noua Academie din Moscopole (Teodor Anastasie Cavalioti et la nouvelle Académie de Moscopole)Prezentare de: Papahagi, Marian. In: Tribuna, 1994, 6, nr. 42, p.3, 8.

Papanace, Constantin. Fermentul aromân (macedo-român) în sud-estul european (Le ferment aroumain (macédo-roumain) dans le sud-est de l'Europe). Constanța, Ed. Fundației Andrei Șaguna, 1995, 130 p.

Papanace, Constantin. Geneza și evoluția conștiinței naționale la macedo-români (La genese et l'évolution de la conscience nationale chez les Macédo-roumains). Timișoara, Ed. Brumar, 1995, 288 p.

Papari, Aurel; Tambozi, Justin. Problema aromânească și rolul Fundației Andrei Șaguna în sprijinul ideilor raportului Comunității Europene privind protecția cultural lingvistică a aromânilor (Le probleme des Aroumains et le rôle de la Fondation Andrei Șaguna a l'appui des idées du rapport de la Communauté Européenne concernant la protection culturelle et linguistique des Aroumains). In: PVB, 1997, 3, p.129-142.

Pariza, Maria. Aromânii în publicistica dobrogeană (Les Macédo-roumains dans les publications de Dobroudja). In: AD, 1998, 4, p.72-89.

Pariza, Maria. Cărți românești despre românii sud-dunăreni - purtătoare ale ideii unității de neam (Livres roumains sur les Roumains sud-danubiens porteurs des l'idée d'unité nationale). In: Biblion, 1993, 1, nr. 1, p.6-7.

Passarowitz, Nicopole; Svistu, Dunonia. Sacra Tribalia. Scurtă privire asupra istoriei valahilor din Tribalia (Court regard sur l'histoire des Valaques de Tribalia). București, Ed. Erasmus, 1994, 208 p.

Păiușan, Radu; Cionchin, Ionel. O istorie a românilor din nord-vestul Serbiei (Une histoire des Roumains du Nord-ouest de la Serbie). Timișoara, Ed. Ando-Tours, 1998, 146 p.

Pârvulescu, Camelia. Școlile și bibliotecile aromânilor din Peninsula Balcanică în primele decenii ale secolului al XX-lea (Les école et les bibliotheques des Aroumains de la Péninsule Balkanique). In: CSS, 1995, 5, p.33-39.

*** Perenitatea vlahilor în Balcani, Istorie și civilizație aromânească (La pérénité des vlaques en Balkans. Histoire et civilisation aroumaine). Constanța, Ed. Fundației Andrei Șaguna, 1995, 95, 138, 142, 200 p ; 1996, 1997, 1998.

Petre, Maria. Aromânii și relațiile culturale româno-otomane la începutul secolului al XX-lea (Les Aroumains et les relations culturelles roumaino-turques au début du XXe siecle). In: RI, 1997, 8, nr. 11-12, p.739-743.

Petre, Maria. Informații privind învățământul românilor din Albania în perioada 1918-1945 (Informations concernant l'enseignement des Roumains d'Albanie). In: RA, 1997, 59, nr. 1, p.122-126.

Petre, Maria. Școli românești în Grecia în perioada interbelică (Ecoles roumaines en Grece l'entre-deux-guerres). In: AD, 1998, 4, nr. 1, p.183-188.

Petrescu, Mircea. Dispunerea geografică, evoluția demografică și tratarea problemei româno-vlahilor din Serbia de către cercetători români și străini (La disposition géographique, l'évolution démographique et le probleme des roumaino-vlaques de Serbie traités par les chercheurs roumains et étrangers). In: Clio, 1993, 2, nr. 9-12, p.15.

Peyfuss, Max Demeter. Chestiunea aromânească. Evoluția ei de la origini până la pacea de la București (1913) și poziția Austro-Ungariei (La gestion aroumaine. Son évolution des origines jusqu'a la paix de Bucarest et la position de l'Autriche-Hongrie). București, Ed. Enciclopedică, 1994, 143 p.

Piceava, Dumitru. Câteva considerații privind rolul intelectualilor și a mass-media în reliefarea existenței unei comunități (Quelques considérations sur le rôle des intellectuels et de mass-media dans la mise en relief de l'existence d'une communauté). In: PVB, 1998, 4, p.107-113.

Popa, Anghel. Un document inedit despre organizarea primei școli românești la aromânii din sudul Dunării (Un document inédit sur l'organisation de la premiere école roumaine des Aroumains du Sud du Danube). In: RI, 1997, 8, nr. 11-12, p.779-782 ; PVB, 1997, p. 35-40.

Popa, Mircea. Les Roumains du sud du Danube dans les rapports diplomatiques. In: Trans. R, 1996, 5, nr. 4, p.136-153.

Popa, Mircea. Școli românești în Balcani (Ecoles roumaines en Balkans). In: Tribuna, 1994, 6, nr. 29-32, p.8, 10.

Popa-Fotino, Ingrid. Am trecut prin iadul "disidentului comunist" Tito (J'ai passé par l'enfer du "dissident communiste" Tito). In: Memoria, f. a., nr. 17, p.74-83.

Popi, Gligor. Avântul mișcării culturale la românii din Voivodina în primul deceniu postbelic (L'essor du mouvement culturel chez les Roumains de Voivodina pendant la premiere décennie d'apres'guerre). In: Clio, 1994, 3, nr. 2-4, p.33-34.

Popi, Gligor. Formarea, dezvoltarea și activitatea Partidului Român (1923-1929) din Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (La Formation, le développement et l'activité du Parti Roumain (1923-1929) du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes). Uzdin, Timișoara, Ed. Tibiscus, 1993, .

Popi, Gligor. Românii din Banatul iugoslav (1918-1941) (Les Roumains du Banat yougoslave). Timișoara, Ed. de Vest, 1996, 285 p.

Popnicola, Nico. Aromânii în Balcani (Les Aroumains en Balkans). In: PVB, 1995, 1, p.45-48.

Popnicola, Nico. Bana și opera fratsilor Manachi (Les vie et l'oeuvre des freres Manachi). In: PVB, 1996, 2, p.59-72.

Postolache, Nicolae. Onoare lui Evanghelie Zappa. Românism, elenitate, olimpism (Honneur a Evanghelie Zappa. Roumanisme, hellénité, olympisme). București, Ed. Profexim, 1996, 80 p.

Romanscki, Șt. Macedoromânii (Les Macedoroumains). Ediție îngrijită de: Cândroveanu, Hristu. București, Ed. Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 1996, 72 p.

*** Românii de la Sud de Dunăre. Documente (Les Roumains au Sud du Danube). Coord.: Brezeanu, Stelian; Zbuchea, Gheorghe; autori: Adamache, A.; Albu, T.; Brezeanu, St.; Popovici, S.; Suciu, I.; Zbuchea, Gh. București, Arhivele Naționale ale României, 1997, 400 p.

Rotaru, Jipa. Atestări istorice privind prezența și rolul aromânilor în sudul Dunării (Attestations historiques concernant la présence et le rôle des Aroumains au sud du Danube). In: PVB, 1997, 3, p.81-87.

Rotaru, Jipa. Problema aromânilor din Peninsula Balcanică în atenția cercurilor guvernante de la București (sfărșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea (Le probleme des Aroumains de la Peninsule Balkanique a l'attention des cercles gouvernants). In: PVB, 1998, 4, p.47-56.

Rotaru, Jipa. Războaiele balcanice și situația aromânilor (Les guerres balkaniques et la situation des Aroumains). In: PVB, 1996, 2, p.119-124.

Saramandu, Nicolae. Diaspora aromânească în Austro-Ungaria la începutul sec. al XIX-lea (La diaspora aroumaine en Autriche-Hongrie). In: PVB, 1995, 1, p.31-36.

Schmidt, Martin. Flori rare în grădina popoarelor. Diversitate culturală: Consiliul European își face griji pentru micul popor romanic al aromânilor (Le Conseil de l'Europe et les Aroumains). In: Tribuna, 1997, 9, nr. 33-34, p.12.

Scrima, Liunida D. Monografia-a Hoarelei Pirivoli (La monographie du village de Pirivoli). In: RLSA, 1997, 4, nr. 1, p.9-59.

Stan, Ioan. Despre situația istorico-juridică a aromânilor până la Pacea de la București (1913) (Sur la situation historico-juridique des Aroumains jusqu'a la paix de Bucarest). In: Tribuna, 1997, 9, nr. 11, p.2.

Steriadi, Histachi. Un armân ti problemili a armânjlor (Un Aroumain pour les problemes des Aroumains). In: PVB, 1998, 4, p.183-186.

Tambozi, Justin. Originea aromână a unor distinși clerici din Peninsula Balcanică și Europa Centrală (L'origine aroumaines des illustres écclésiastiques de la Péninsule Balkanique et de l'Europe Centrale). In: PVB, 1996, 2, p.89-100.

Tambozi, Justin. Personalități aromâne în viața politică și culturală a Bulgariei moderne (Personnalités aroumaines dans la vie politique et culturelle de la Bulgarie moderne). In: PVB, 1997, 3, p.73-80.

Tanașoca, Anca. Romanitatea dispărută din nord-vestul Peninsulei Balcanice (La romanité disparue du Nord-ouest de la péninsule Balkanique). In: SECE, 1995, 4, p.107-114.

Tanașoca, Anca; Tanașoca, Nicolae-Șerban. Vlaques et Croates aux XIVe-XVe siecles: les Kegleviæ contre les Silaniæ. In: RESEE, 1994, 32, nr. 1-2, p.123-128.

tanașoca, Nicolae-Șerban. Chestiunea aromânească între diplomație și utopie (La question aroumaine entre diplomatie et utopie). In: PVB, 1997, 3, p.13-28.

Tanașoca, Nicolae-Șerban. Din istoria "chestiunii aromânești"; o încercare eșuată de compromis între elenism și românism în eparhia Grebenei în anul 1867 (De l'histoire de la "question aroumaine"; une tentative échouée de compromis entre l'hellénisme et la roumaisme dans le diocese Grebenei en 1867). In: RI, 1998, 9, nr. 3-4, p.129-141.

Tanașoca, Nicolae-Șerban. Realism și idealism în "Chestiunea aroânească". Un episod diplomatic din viața lui George Murnu în lumina corespondenței sale inedite (Réalisme et idéalisme dans "la question aroumaine". Un épisode diplomatique de la vie de George Murnu a la lumiere de sa corespondance inédite). In: RI, 1997, 8, nr. 11-12, p.719-738.

Tega, Vasile. Aromânii văzuți de călători englezi (până la 1900) (Les Aroumains vus par des voyageurs anglais). București, Ed. Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 1998, 128 p.

Ungheanu, Mihai. Despre românii uitați sau despre identitatea națională (Sur les Roumains oubliés ou sur l'identité nationale). In: PVB, 1998, 4, p.31-46.

Vâlcu, Ștefan. Românii uitați: o introducere în chestiunea timoceană (Roumains oublies: introduction a la question "Timoc"). In: SECE, 1998, 9, p.98-107.

Vâlsan, George. Românii din Bulgaria și Serbia (Les Roumains de Bulgarie et de Serbie). Craiova, Ed. Scrisul românesc, 1996, 88 p.

Vulcănescu, Romulus. Mitologie macedo-română (Mythologie macédo-roumaine). In: PVB, 1996, 2, p.25-29.

Zbuchea, Gheorghe. Aromânii după al doilea război mondial (aspecte istorice și politice) (Les Aroumains apres la deuxieme guerre mondiale (aspects historiques et politiques)). In: PVB, 1998, 4, p.57-71.

Zbuchea, Gheorghe. Aspecte ale vieții și luptei naționale a românilor din Peninsula Balcanică până la războaiele balcanice (Aspects de la vie et de la lutte nationale des Roumains de la Peninsule Balkanique jusqu'aux guerres balkaniques). In: PVB, 1997, 3, p.101-117.

Zbuchea, Gheorghe. L'Italie et les Macédo-roumains au vingtieme siecle (Certains aspects et considérations). In: Annuario, 1999, p.101-112.

Zbuchea, Gheorghe. Problema aromânilor în timpul celui de al doilea război mondial (Le probleme des Aroumains pendant la deuxieme guerre mondiale). In: PVB, 1996, 2, p.7-23 ; RLSA, 1999, 6, nr. 2 partea I-a, p. 7-23 (în dialect aromân).

Zbuchea, Gheorghe. Problema bisericească la aromâni (1878-1914) (Le probleme écclésiastique chez les Aroumains). In: PVB, 1995, 1, p.79-85.

Zbuchea, Gheorghe. Românii de la sud de Dunăre în vremea crizei balcanice din anii 1912-1913 (Les Roumains du sud du Danube pendant la crise balkanique). In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu. București, 1998, p.262-283.

Zbuchea, Gheorghe. Românii din Peninsula Balcanică în timpul marii conflagrații mondiale (Les Roumains de la Péninsule Balkanique pendant la grande conflagration mondiale). In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Bârzu. București, 1997, p.367-383.

Zbuchea, Gheorghe. Unele considerații privind istoria românilor de peste Dunăre (Considérations sur l'histoire des Roumains d'au-déla du Danube). In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu. București, 1996, p.319-330.

Zeană, Ionel. Contribuția lui Constantin Papanace la promovarea și recunoașterea identirății etnoculturale a aromânilor (La contribution de Constantin Papanace a la promotion et a la reconnaissance de l'identité ethnoculturelle des Aroumains). In: PVB, 1997, 3, p.41-46.

Zeană, Ionel. Literatura religioasă în aromână (La littérature religieuse en aroumain). In: PVB, 1996, 2, p.101-105.