ROMÂNII DE LA SUD DE DUNĂRE

          

Almăjan, Slavco. Metagalaxia minoritară (). Novi Sad, Ed. Libertatea, 1996, .

*** "Astra" Română (). Timișoara, Presa Universitară Română, 2002, 237 p.

Barbu, Vasile M. Uzdin zic, Uzdin gândesc. Almanach (Je dis Uzdin, je pense Uzdin). Timișoara, Uzdin, Ed. Augusta, Ed. Tibiscus, 1999, 160 p.

Barbu, Violeta. Vlahii balcanici și Roma în secolul al XVII-lea (Les valaques balcaniques et Rome). In: Închinare lui Petre Ș.Năsturel la 80 de ani. Brăila, 2003, p.171-185.

Bardu, Nistor. Limba greacă în conștiința și cultura aromânilor (La langue grecque dans la conscience et la culture des Aroumains). In: Ex Ponto, 2004, 2, nr. 2, p.188-193.

Bardu, Nistor. Moscopole între legendă și adevăr (Moscopole - légende et réalité). In: Tomis, 2002, 7, nr. 2, p.14.

Bardu, Nistor. Moscopolenii - aromâni originari din Albania (Les "Moscopolains" - Aroumains originaires d'Albanie). In: Tomis, 2003, nr. 4, p.77-79.

Batrieeviæ, Duro,; Pavloviæ, Cvetko; Roșu, Costa. Valahii din Muntenegru (Les Valaches de Muntenegru). Novi Sad, Ed. Fundației, 2004, 167 p.

Bărbulescu, Constantin. Vârcrova, așezarea de la izvoarele Istrului (Vârcrova, habitat des sources de Istru). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2002, 346 p.

Bărbulescu, Ilie. Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croatie en liason avec la question macedo-roumaine (). Iași, Ed. Domino, 1999, 416 p.

Bedivan, Maria. Pe urmele unui colonist român în Cadrilater (A la recherche d'un colon roumain au Quadrilatere). București, Ed. Semne, 2003, 65 p.

Beldiceanu, Nicoară. Les Roumains des Balkans dans les sources ottomanes. Vol. I In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, p.11-19.

Berciu-Drăghicescu, Adina. Biserica aromânilor în Balcani - documente de arhivă - (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea) (L'église des Aroumains dans les Balkans - documents d'archive). In: PVB, 2002, 8, p.77-109.

*Berciu-Drăghicescu, Adina; Petre, Maria. Școli și biserici românești din Peninsula Balcanică. Documente (1864-1948) (Ecoles et églises roumaines des Balkans. Documents). București, Ed. Universității București, 2004, f. p.

Berinde, Aurel. Geneza romanității răsăritene. Din istoria dacoromânilor și macedoromânilor (Genese de l'élemet romain de l'Est. De l'histoire des Dacoroumains et des Macédoroumains). Prefață de: Păiușan, Radu. Timișoara, Ed. Bemirodan, 2002, 401 p.

Bolintineanu, Dimitrie. Călătorii la românii din Macedonia și Muntele Athos sau Santa-Agora (Voyages aux Roumains de Macédonie et le Mont Athos ou Santa-Agora). Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 194 p.

Budiș, Monica. Comunitatea românească de pe Valea Timocului bulgăresc (La communauté roumaine de la Vallée de Timoc bulgare). București, Ed. Militară, 2001, 423 p.

Budiș, Monica. Customs of Building in the Romanian Community on the Valley of the Bulgarian Timoc. In: RESEE, 2003, 41, nr. 1-4, p.329-338.

Bujduveanu, Tănase. "Aromânii creatori de artă bisericească" (Aroumains, créateurs d'art religieux). In: PVB, 2000, 6, p.111-117.

Bujduveanu, Tănase. Aromânii din Kosovo. Les Aroumains de Kosovo. The Aromanians from Kosovo (). București, Ed. George Justinian și Justin Tambozi, 2002, 97 p.

Bujduveanu, Tănase. Aromânii și mănăstirile Meteora (Les Aroumains et les monasteres de Météora). Constanța, Ed. Cartea Aromână, 2003, 81 p.

Bujduveanu, Tănase. Aromânii și Muntele Athos (Les "Aroumains" et le Mont Athos). Constanța, Ed. Cartea Aromână, 2002, 118 p ; București, Ed. George și Justinian Tambozi, 2002, 199 p.

Bujduveanu, Tănase. Viața religioasă a aromânilor în spațiul otoman (secolele XV-XIX) (La vie religieuse des Aroumains dans l'espace ottomane). In: PVB, 2001, 7, p.101-113.

*** Caleidoscop aromân. Vol. I, V (Kaleidoscope aroumain). Ediție de: Cândroveanu, Hristu. București, Ed. "Dimândarea Părintească", 1998-2000, 384, 346 p.

Capidan, Theodor. Aromânii, dialectul aromân. Studiu lingvistic (Les Aroumains, le dialogue aroumain). Ediție de: Burci, Iustina; Zăbavă, Elena-Camelia. Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 250 p.

Capidan, Theodor. Fârseroții. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania (Etudes linguistiques sur les Roumains d'Albanie). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2003, 216 p.

Carageani, Gheorghe. Studii aromâne (Études aroumaines). Cuvânt înainte de: Tanașoca, Nicolae Șerban. București, Ed. Fundației Culturale Române, 1999, 295 p.

Carageani, Gheorghe. Venezia e gli Aromeni (i Macedoromeni) In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni. Roma, 2003, p.128-139.

Carageani, Ioan. Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică (Etudes d'histoire sur les roumains de la Péninsule Balcanique). București, Profile Publishing, 2002, 298 p.

Cardula, Ioan M. Istoria armânjilor (L'histoire des Aroumains). București, Ed. Sammarina, 2000, 198 p.

Cândroveanu, Hristu. Aromânii ieri și azi. Cultură, Literatură, Probleme, Pespective (Les Aroumains, passé et présent). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1995, 205 p.

Cândroveanu, Hristu. Eminescu și aromânii. In: PVB, 2002, 8, p.127-141.

Cândroveanu, Hristu. O entitate românească specifică: Aromânii (Une entité roumaine spécifique: les Aroumains). In: FR, 2002, 4, nr. 3-4, p.84-86.

Câslaru, Constantin. Noi vlahii, monografie (Nous, les Valaques, monographie). Craiova, Ed. Agora, 2000, 192 p.

Coman, Virgil. Meglenoromânii, ieri și azi (Mégléno-roumains). In: MI, 2003, 37, nr. 10, p.16-18.

Coman, Virgil. Meglenoromânii la începutul secolului XX. Evoluții în plan politic (Les Mégléno-roumains). In: AȘUI ist., 2000-2001, 46-47, p.149-160.

Constantinescu, Nicolae A. Chestiunea timoceană (La question de la région de Timoc). București, Ed. Litera Internațional, 2000, 88 p.

Cumita, Aura. Aspecte ale identității aromânești în Dobrogea (Aspects de l'identité des Aroumains en Dobrogea). In: Tomis, 2003, nr. 10, p.93-97 ; nr. 11, p. 78-82.

Cunia, Tiberius; Caranica, Nicolae; Zeană, Ionel. [Aromânii]. In: RLSA, 2001, 8, nr. 1, p.9-40.

Cuvata, Dina. Identitatea națională a aromânilor pit secolili trecuti (L'identité nationale des Aroumains pendant les anciens siecles). In: PVB, 1999, 5, p.191-203.

Dasoulas, Fanis. Despre Malacașenii din Pindul medieval. Albanezi sau Vlahi? (Sur les Malacașeni du Pind médieval. Albanais ou Valaques?). In: SMIM, 2002, 20, p.313-320.

Dencheva, Vania Iv. Interethnic relations in the North-West of Bulgaria. In: Bulletin AIESE, 2000, 30, p.281-286.

Diamandi-Aminceanul, Vasile. Românii din Peninsula Balcanică (Les roumains de la Péninsule Balcanique). Iași, Ed. Domino, 1999, 288 p.

Dimitrijevic-Rufu, Dejan. Histoires des Roumains de Serbie. Vol. II In: Études roumaines et aroumaines. Paris, 1993, p.27-32.

Dogaru, Mircea. Cauzele genocidului ar(u)mânesc de la sfârșitul veacului XVIII (Les causes du génocide sur les Aroumains). In: PVB, 2001, 7, p.75-88.

Drăgănescu, Constantin. Aromânii - vectori ai unei vechi culturi pastorale (Les Aroumains - vecteurs d'une ancienne culture pastorale). In: PVB, 2001, 7, p.89-100.

Dungaciu, Dan. Stat, etnicitate și "pluralism religios" în Balcani. Cazul românilor/vlahilor din sud-estul Serbiei (Etat, ethnicité et "pluralisme religieux" dans les Balkans. Le cas des roumains/valaques du sud-est de la Serbie). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe. București, 2003, p.364-385.

Dunovschi, Vanghel. Armâni-tu reghionlu di Struga (Aroumains dans la région de Struga). In: PVB, 2000, 6, p.187-191.

Erca, Gheorghe I. Comuna aromânească Gopeș (La commune aroumaine Gopeș). In: Études roumaines et aroumaines. Paris, 1993, II, p.33-44.

Funariu, Ioan. Românii de pe Valea Izinelor (Les Roumains de la Vallée Izine). Făgăraș, Ed. Negru Vodă, 1999, 103 p.

*** Fundația Cultural Științifică Aromână "Andrei Șaguna". Perenitatea vlahilor în Balcani (L'Association Culturelle Scientifique Aroumaine "Andrei Șaguna". La pérénité des Valaches des Balkans). Constanța, Ed. Fundației "Andrei Șaguna", 2004, 214 p.

Gabriel, Andrei Ion. Raporturile dintre românii-vlahii - din Timocul Iugoslav și statul român în al doilea război mondial (Les rapports entre les Roumains de Timoc (Yougoslavie) et l'Etat roumain pendant la seconde guerre mondiale). In: PVB, 2001, 7, p.173-192.

*** George Gârda și Todor Crețu-Toșa. Biografii (Biographies). Ediție de: Oltean, Ioan Gh.; Barbu, Vasile; Vodicean, Ioan. Timișoara, Uzdin, Ed. Augusta, Ed. Tibiscus, 2001, 107 p.

Georgescu, Nicolae. Un om pentru istorie: Apostol Mărgărit (Apostol Mărgărit - destin istorique). In: PVB, 1999, 5, p.101-110.

Hristodol, Gheorghe. Aromâni iluștri în Imperiul Habsburgic (Aroumains illustres a l'Empire des Habsbourgs). In: PVB, 2002, 8, p.71-76.

Iordan, Constantin. Problema bisericilor românești din Iugoslavia după primul război mondial. Mărturiile lui Theodor G. Emandi (La question des églises roumaines en Yugoslavie apres la premiere guerre mondiale. Les témoignages de Theodor G. Emandi). In: SECE, 1999-2000, 10, p.7-19.

Janko, Koci. Scuala noastrâ aromânâ (Nôtre école aroumaine). In: PVB, 1999, 5, p.213-214.

Kelly, Mary B. Femeile vlahe: continuitate culturală, schimburi culturale (Les femmes valaques: continuité culturelle, échanges culturelles). In: Făt-Frumos, 2000, 2, nr. 2, p.69-80.

*Lambru, Steliu. Narrating national utopia. The case of Moschopolis in the Aromanian national discours. In: Xenopoliana, 2001, 9, nr. 1-4, p.54-81.

Lascu, Stoica. Comuniunea etnolingvistică a românității nord și sud-dunărene în viziunea corifeilor Școlii Ardelene (La communion ethnolinguistiques des Roumains du Nord-Sud du Danube dans la vision des coryphées de "Școala Ardeleană"). In: AUDO ist. arh., 1996-1997, 6-7, p.75-99.

Lascu, Stoica. Nicolae Iorga și aromânii (Nicolae Iorga et les Aroumains). In: Tomis, 2001, 6, nr. 9, p.13 ; nr. 10, p. 13; AD, 2002, 7, p. 88-100 (în lb. franceză).

Lascu, Stoica. Periegeze ale românilor din țară la frații din Balcani (1852-1914) (Voyages des Roumains de Roumanie chez leurs freres des Balkans). In: Istorie și diplomație în relațiile internaționale. Constanța, 2003, p.255-288.

Lazarou, Achilea. Anumiți aromâni (valahi) remarcabili emigranți în timpul secolelor XVII-XIX (Certains Aroumains, emmigrants remarquables). In: PVB, 2002, 8, p.15-23.

Lazăr, Daniel. Situația minorității române din regatul Sârbo-Croato-Sloven între anii 1919-1929. Puncte de vedere (Les minorités roumaines du Royaume Serbo-Croato-Slovene). In: AȘUI ist., 2000-2001, 46-47, supliment, p.237-246.

Madgearu, Alexandru. Răscoala aromânilor din Thessalia din anul 1066 (La révolte des macédoniens de Thessalia de 1066). In: AISPM, 1999, p.140-151 ; 2000, p. 140-151.

Magda, Ileana. Școli românești în Macedonia (Ecoles roumaines en Macédonne). In: SUVG, 1998, 8, p.197-203.

Maiorescu, Ioan. Itinerar în Istria și vocabularul istriano-român (Itinéraire dans l'Istria et le vocabulaire istriano-romain). Ediție de: Andrei, Nicolae A. Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 162 p.

Măran, Mircea. Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică (Aspects de l'histoire culturelle des roumains du Banat yougoslave dans la période de l'entre-deux-guerres). In: Banatica, 2000, 15, nr. 2, p.169-173.

Muthu, Mircea. Aromânii și Sud-Estul (Les Aroumains et le Sud-Est). In: Aurora, 2001, 12, p.35-38.

Năsturel, Petre Ș. Koutsovalaque. Recherche etymologique In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, I, p.90-99.

Nenițescu, Ioan. De la românii din Turcia europeană (Les Roumains de la Turquie européenne). Ediție de: Burci, Iustina; Zăbavă, Elena-Camelia. Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2003, 560 p.

Nicolau, Irina. Aromânii. Credințe și obiceiuri (Les Aroumains. Croyances et traditions). București, Societatea Culturală Română, 2001, 159 p.

Nicolau, Irina. Talmeș balmeș de etnologie și multe altele. Haide, bre ! Incursiune subiectivă în lumea aromânilor (Ethnologie. Incursion subjective dans le monde des Aroumains). București, Ed. Ars Docendi, 2001, 203 p.

Nicolovska, Miriana. Mass-mediili electroniți armâneșțâ dit Machidunii (unâ videari gheneralâ și efectul lor) (Mass-média électronique aroumaine et macédoine, vue d'ensemble et ses effets). In: PVB, 1999, 5, p.223-232.

Padioti, Gogu. Fărșeroții și cântecele lor (Les Aroumains et leurs chansons). In: Altera, 1998, 4, nr. 7, p.183-189.

*Papanace, Constantin. Probalcania și termenul aromân (macedo-român) în sud-estul Europei (Probalcania et le mot "aroumain" (macedo-roumain) dans le sud-est de l'Europe). București, Ed. Justin și G.Tambozi, 2004, 721 p.

Papanace, Constantin. Reflexii asupra destinului istoric și politic al aromânilor (Reflexions sur le destin historique et politique des Aroumains). s.l., Ed. Crater, s.a., 307 p.

Pellegrino, Manuela. "Les valaques constituent l'héritage colonial légitime de Rome eternelle": la' via' romana a difesa dell' identita nazionale valacca In: I Romeni e la Santa Sede. Bucarest, Roma, 2004, p.226-236.

Perifan, Iancu. Câteva gânduri despre aromâni (Opinions sur les Aroumains). In: PVB, 1999, 5, p.171-177.

Petre, Maria. Sprijin pentru românii de la sud de Danubiu (1864-1900) (Ecoles pour les Roumains du sud du Danube). In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.66-68.

Petrescu, Ștefan. Naționalism românesc și grecesc în Turcia Europeană (1878-1913) (Nationalisme roumain et grec dans la Turquie Européenne). In: AUB ist., 2001, 50, p.63-78.

Petrovici, Sima. Conștiința națională la românii din Banatul iugoslav din anul 1918 până în anul 1941 (La conscience nationale chez les roumains du Banat yugoslave). In: B Buc., 2001, 4, nr. 7, p.15-19.

Peyfuss, Max Demeter. Aromanian Landlords in the Banat Around 1800. In: RI, 2003, 14, nr. 3-4, p.59-82.

Peyfuss, Max Demeter. Aromunische Forschungen in Österreich im XIX. Jahrhundert. In: RRH, 1996, 35, nr. 3-4, p.203-211.

Peyfuss, Max Demeter. Die Bedeutung der Stadt Moschopolis (XVIII bis XX Jh.) In: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. București, 2002, II, p.121-129.

Plascovici, Zoran. Elementi nonverbali di identitate etnicâ la aromânili di Belgrad (Eléments d'identité ethnique chez les Aroumains de Belgrad). In: PVB, 1999, 5, p.205-208.

Popi, Gligor. Colaborarea pe plan științific a intelectualilor români din Voivodina cu instituții din România (La collaboration sur le plan scientifique des intellectuels roumains de Voivodina avec les institutions de Roumanie). In: PU, 2001, 4, nr. 1-2, p.55-60.

Popi, Gligor. Comunitatea [românească] din Banatul sârbesc în perioada interbelică (Les Roumains du Banat serbe). In: MI, 2003, 37, nr. 8, p.5-8.

Popi, Gligor. Contribuția aromânilor la îmbogățirea culturii populare balcanice (L'apport des Aroumains a l'essort de la culture populaire balcanique). In: PU, 2002, 5, nr. 1-2, p.113-114.

Popi, Gligor. Poziția românilor din Voivodina și eforturile pentru conservarea etnică (La position des roumains de Voivodina et leurs efforts pour la conservation ethnique). In: Banatica, 2000, 15, nr. 2, p.175-179.

Popi, Gligor. Românii din Banatul jugoslav dezvoltă și cultivă o amplă și bogată activitate publicistică (Les roumains du Banat jougoslave developpent et cultivent une ample et riche activité publicitaire). In: PU, 2000, 3, nr. 3-4, p.87-89.

Popi, Gligor. Situația învățământului la românii din Banatul iugoslav până la încheierea Convenției școlare iugoslavo-române (din anul 1933) (L'état de l'enseignement aux Roumains de Banat yougoslave avant la Convention de 1933). In: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. București, 2002, II, p.167-172.

Popnicola, Nico. Armân'li și contractul ti irini di București (10.VIII.1913) (Les Aroumains et le traité de paix de Bucarest). In: PVB, 2000, 6, p.171-176.

Popnicola, Nico. Armânjlji ca pârmâteftsâ (comertsialishti) pit Balcani shi Evropâ tu etili tricuti (Commerçants aroumains des Balkans et de l'Europe dans les époques anciennes). In: PVB, 2002, 8, p.219-228.

Popnicola, Nico. Armânli și rolul a lor tu rescularea ti Ayul Ilia ditu anlu 1903 (Les Aroumains et leur rôle a la révolte d'Alba-Iulia). In: PVB, 1999, 5, p.247-252.

Popnicola, Nico. Protili armânești dicționari (Les premiers dictionnaires aroumains). In: PVB, 2001, 7, p.195-200.

Roșu, Costa. Tezaurizarea patrimoniului cultural [la românii din Serbia] (La mise en trésor du patrimoine culturel chez les Roumains de Serbie). In: AC, 2003, nr. 1-2, p.58-62.

Rotaru, Jipa. Generali de origine aromână în slujba tricolorului românesc (Généraux d'origine aroumaine au service du drapeau roumaine). In: PVB, 2000, 6, p.143-161.

Rotaru, Jipa. Permanențe aromânești în Kosovo - repere istorice (Permanences aroumaines en Kosovo). In: PVB, 1999, 5, p.57-67.

*Sacalău, Paula. Câteva date despre gimnaziul românesc din Ioannina (Quelques informations sur l'école roumaine de Ioanina). In: Drobeta, 2000, 10, p.311-313.

Saramandu, Nicolae. Despre coborârea aromânilor în sudul Peninsulei Balcanice. "Mărturia" lui Kekaumenos (Du déplacement des Aroumains vers le sud de la Péninsule Balcanique). In: PVB, 1999, 5, p.39-56.

Shunda, Vanghel. Chestiunea aromânească în Albania (La question aroumaine en Albanie). In: PVB, 1999, 5, p.209-212.

Stan, Ioan. Situația istorico-juridică a aromânilor până la pacea de la București (1913) (L'état historico-juridique des Aroumains avant la paix de Bucarest). In: R km 0, 1999, 1, nr. 1, p.115-116.

Stefanovski, Branislav. Latinizația și armân makedonili. Argumente, repercusi și aspecti politike (Elément latin et aroumaine macédoine. Arguments, effets et aspects politiques). In: PVB, 1999, 5, p.215-222.

Stoica, Lascu. Atitudinea Austro-Ungariei și Rusiei față de "Chestiunea aromânească" în lumina unui raport diplomatic (1904) (L'attitude de Autriche-Hongrie et de Russie envers la "Question arumaine" a la lumiere d'un rapport diplomatique). In: Structuri politice în secolul XX. București, 2000, p.89-100.

Surdu, Alexandru. Importanța culturală a macedoromânilor din Ungaria și Transilvania după Pacea de la Karlowitz (La valeur culturelle des Macédo-roumains de Hongrie et de Transylvanie apres la Paix de Karlowitz). In: PVB, 2002, 8, p.25-34.

Ștefănuț, Iuliana. Fărșeroții (Les "Fărșeroți"). In: Interetnica, 2001, nr. apr.-mai, p.19-21.

Tambozi, Justin. "Aromânii în publicistica eminesciană" (Aroumains dans le journalisme d'Eminescu). In: PVB, 2000, 6, p.137-141.

Tambozi, Justin. Statul român - protector al românilor din Balcani (L'état roumain - protecteur des roumains des Balkans). In: B Buc., 2000, 3, nr. 9, p.19-21.

Tambozi, Justin. Vocația constructivă la aromâni (Vocation constructive chez les Aroumains). București, Ed. George Justinian și Justin Tambozi, 2002, 84 p.

Tambozi, Justin; Caracota, Iancu. Eforturi conjugate - În sprijinul Raportului și Recomandării 1333 (1997) formulate de Luis Maria de Puig privind protecția cultural-lingvistică a aromânilor (Efforts communs - a l'aide du Rapport et de la Recommandation 1333 formulés par Luis Maria de Puig sur la protection culturelle-linguistique des Aroumains). București, Ed. Justin și G.Tambozi, 2004, 203 p.

Tanașoca, Nicolae Șerban. Aperçus of the History of Balkan Romanity In: Politics and Culture in Southeastern Europe. Bucharest, 2001, p.97-174.

Tanașoca, Nicolae Șerban. Din istoria "chestiunii aromânești": o încercare eșuată de compromis între elenism și românism în eparhia Grebenei în anul 1867 (De l'histoire "du probleme macedo-roumain": un essai échoué de compromis entre l'hellénisme et la roumaineté dans la diocese Greben). In: RI, 1998, 9, nr. 3-4, p.129-141.

Tega, Vasile. Aromânii văzuți de călători englezi (până la 1900) (Les Aroumains vues par les voyageurs anglais). București, Ed. Fundației Culturale Aromâne, 1998, 128 p.

Traian, Ilie. Un Coresi aromân: Tiberiu Cunia (Un Coresi aroumain). București, Ed. Danubius, 2002, 494 p.

Trâpcea, Theodor N. Contribuțiuni la istoria românilor din Peninsula Balcanică (Contributions a l'histoire des Roumains de la Péninsule Balcanique). Iași, Ed. Domino, 1999, 304 p.

Trifan, Adrian. Minoritatea română din Bulgaria (1920-1940) (La minorité roumaine de Bulgarie). In: D Rom., 2000, 7, nr. 3, p.62-77.

Trifan, Adrian. Românii din Bulgaria (evoluții, percepții istorice și demografice în perioada interbelică) (Les Roumains de Bulgarie (évolutions, perceptions historiques et démographiques a l'entre-les-guerres). In: D Rom., 2000, 7, nr. 2, p.67-80.

Țârcomnicu, Emil. Chestiunea aromânească până la Pacea de la București (La question aroumaine avant la Paix de Bucarest). In: PVB, 1999, 5, p.135-170.

Țârcomnicu, Emil. Comunitățile românești din dreapta Dunării (Les communautés roumaines de la partie droit du Danube). In: România XXI, 2002, 1, nr. 1, p.56-62.

Țârcomnicu, Emil; Wisoșenschi, Iulia. Românii de la Sud de Dunăre. Macedoromânii (Les Roumains du Sud du Danube). București, Ed. Ziua, 2003, 188 p.

Ungheanu, Mihai. Moscopolea - ipoteză geopolitică (Moscopolea - hypothese géopolitique). In: PVB, 1999, 5, p.17-38.

Vlasidis, Vlasis. Consequences of the demographic and social re-arrangements on the Vlach-speaking element in Greek Macedonia (1923-1926). In: RESEE, 1998, 36, nr. 1-4, p.155-171.

Vulpe, Ion. Adevărata viață a lui Turnavitu (La vrai vie de Turnavitu). In: PVB, 2002, 8, p.159-170.

Wisoșenschi, Iulia. Aromânii - între mit și istorie (Les Aroumains - entre mythe et histoire). In: Tomis, 2001, 6, nr. 7, p.13.

Zbuchea, Gheorghe. Autohtonia și continuitatea românilor timoceni (L'autochtonie et la continuité roumaine de Timoc). In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.37-54.

Zbuchea, Gheorghe. Destinul istoric al românilor din dreapta Dunării (Le destin historique des Roumains de la droite du Danube). In: AUSH ist., 2000, 3, p.25-39.

Zbuchea, Gheorghe. The Istro-Romanians. Notes regarding their historical Past. In: AUB ist., 2000, 49, p.3-15 ; Annuario, 2000, 2, p. 121-132.

Zbuchea, Gheorghe. Istroromânii - un grup mic dar cu suflet mare (Les Roumains d'Istrie). In: MI, 2001, 35, nr. 3, p.49-53.

Zbuchea, Gheorghe. Nicolae Iorga și aromânii (note la 130 de ani de la nașterea titanului istoriografiei românești) (Nicolae Iorga et les Aroumains (notes a la 130e anniversaire de l'historien roumain). In: PVB, 2001, 7, p.135-142.

Zbuchea, Gheorghe. O istorie a românilor din Peninsula Balcanică (Secolele XVIII-XX) (Une histoire des roumains de la Péninsule Balcanique). București, Ed. Biblioteca Bucureștilor, 1999, 306 p.

Zbuchea, Gheorghe. "Originea macedo-românilor". Evoluția unei controverse milenare între știință și politică (L'origine des Macédo-roumains. Le trajet d'un débat millénaire entre science et politique). In: PVB, 2000, 6, p.163-169.

*Zbuchea, Gheorghe. Romanțite na Balcanot In: Zbornik: Vlasite na Balcanot. Skopje, 2002, p.49-56.

Zbuchea, Gheorghe. Românii din Timoc în timpul celui de al doilea război mondial (Les Roumains de Timoc pendant la seconde guerre mondiale). In: Document, 2002, 5, nr. 2, p.53-57 ; RA, 2003, 65, nr. 1-2, p. 167-172.

Zbuchea, Gheorghe. Românii și Balcanii în epoca modernă (1804-1918) (Les Roumains et les Balcans a l'époque moderne). Craiova, Fundația "Scrisul Românesc", 2003, 164 p.

Zbuchea, Gheorghe. Românii timoceni, scurtă istorie. Rumini a timockoj, kratka istorija (Les Roumains de Timoc). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 184 p.

Zeană, Ionel. Etnia aromânească tu viziunea yatrului Nicolae Caranica (L'ethnie aroumaine dans l'opinion de Nicolae Caranica). In: PVB, 1999, 5, p.185-190.